Ngày: Tháng Tư 19, 2022

GREENPOINTS: ỨNG DỤNG KHUYẾN KHÍCH SỐNG XANH

GreenPoints là câu chuyện của một nhóm người trẻ thao thức về việc sống xanh hơn 1% mỗi ngày. Thông qua việc tặng điểm xanh (điểm GP), chúng mình mong muốn gieo mầm, lan toả lối sống thân thiện môi trường đến hơn 96 triệu người dân Việt Nam.

Read Article →
back to top